A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) alapján.

  • Az adatkezelő neve: Nők Világa Nonprofit Kft.
  • Képviseli: Kovács Lili ügyvezető
  • Székhelye: 3250 Pétervására, Széchenyi út 14.
  • Levelezési címe: 1605 Budapest, 88.-as postafiók
  • E-mail elérhetősége: media@csakanoknek.hu
  • Telefonos elérhetősége: +36-70-430-5377 (nem rögzített vonal):
  • WEB lapja: nokvilaga.hu (vakok és gyengén látók részére nem akadálymentesített)
  • Adatvédelmi tisztviselőt a Nonprofit Kft. nem alkalmaz.

A Nonprofit Kft. az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama pontban megjelölt személyes adatok körét kezeli.

Profilalkotás: a Nonprofit Kft. nem alkalmaz profilalkotásos adatkezelést.

A Nonprofit Kft. honlapján sütiket alkalmaz:

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:

Analitika, követés cookie

Webhelyen keresztüli követés

Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez, illetve jogszabály alapján szükséges. Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az adatok megadása hiányában a Nonprofit Kft. nem tudja az üzleti kapcsolatot vele a megkezdeni, vagy folytatni.

Az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelés kiterjed valamennyi partner / vevő / megbízó adataira (érintettek).

A Nonprofit Kft. kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat (adatok célhoz kötöttsége), hogy az érintettek részére a megbízási szerződésben meghatározott szolgáltatásokat, kifizetéseket nyújthassa.

A Nonprofit Kft. a következő adatokat kezeli:

Adat fajtájaAdatkezelés célja, indokaAz adatkezelés időtartama
magánszemély klubtag családi és utóneve, telefonszáma, email címea regisztráció a Csak a nőknek klub rendezvényeire, kapcsolattartásaz első regisztráció kezdetétől visszavonásig
társas-vállalkozót képviselő magánszemély neve, email címe, telefonszámaa szerződés létrehozása, kapcsolattartáskeretszerződés esetén annak megszűnését, képviselet megszűnésé, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 3 hónap
Egyéni vállalkozó neve, székhelye, bankszámla száma, email címe, telefonszámaa szerződés létrehozása, kapcsolattartáskeretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)
konferencia vendégek neve, email címe, telefonszáma, fényképerészvétel megszervezése, kapcsolattartása konferencia szervezésének kezdetétől az esemény megtörténtét követő 12 hónap
közösségi vagy üzleti rendezvényen a résztvevőkről készült fénykép és videódokumentálás, a rendezvény bemutatása az érdeklődőkneka rendezvény szervezői üzleti tevékenység tartama, illetve a résztvevők egyedi hozzájárulásának visszavonásáig
fényképek, videók a Nonprofit Kft. honlapján az ügyfelekrőldokumentálás, a tevékenység bemutatása az érdeklődőknekaz ügyfelek egyedi hozzájárulásának visszavonásáig
a hírlevélre feliratkozottak neve, email címe, a feliratkozás dátumainformáció nyújtása, kapcsolattartása feliratkozástól a visszavonásig, illetve ha az adatpontosítás céljából kiküldött email aktív válasz nélkül marad, akkor az adatpontosító email kiküldésének dátumától számított 12 hónapig
a Nonprofit Kft. közösségi oldala használóinak személyes adatai (nem zárt csoport), Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon a Nonprofit Kft. zárt csoportjába önkéntesen jelentkező neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképevalamennyi érintett részére, aki önkéntesen jelentkezett a Nonprofit Kft. Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon, és kérte felvételét, számára többlet-információ nyújtása, kapcsolattartásaz adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik
A Nonprofit Kft. közösségi oldala használóinak személyes adatai (zárt csoport), Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon a Nonprofit Kft. zárt csoportjába önkéntesen jelentkező neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképevalamennyi érintett részére, aki önkéntesen jelentkezett a Nonprofit Kft. Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon, és kérte felvételét, számára többlet-információ nyújtása, kapcsolattartásvalamennyi érintett részére, aki önkéntesen jelentkezett a Nonprofit Kft. Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon, és kérte felvételét, számára többlet-információ nyújtása, kapcsolattartás
a web áruházba önkéntesen regisztráltak neve, email címe, számlázási címe, szállítási címe, telefonszáma, a feliratkozás dátuma, a bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, cookiek által a számítógép egyedi böngészőjeértékesítés, információ nyújtása, kapcsolattartása feliratkozástól a visszavonásig
direkt marketing tevékenység során a megkérdezettek személyes adatai: név, életkor, lakcím, email cím, telefonszám, életviteli, vitamin fogyasztási szokásaidirekt marketing tevékenység során a megkérdezettek személyes adatai: név, életkor, lakcím, email cím, telefonszám, életviteli, vitamin fogyasztási szokásaiaz adatok felvételétől a megbízónak történő átadásig
felelősségi igényt / panaszt benyújtó neve, lakcíme, azonosító igazolványainak megnevezése és számajogi eljárás alapján az igény / panasz elbírálásaa válasz kiküldésétől számított 5 év

Az adatok megadása a Nonprofit Kft. szerződésben foglalt szolgáltatása nyújtásának feltétele, megadásuk hiányában, illetve azok utólagos törlési kérelme esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe.

Az adatkezelők köre

Adatkezelésre jogosult személynek minősülnek a Nők Világa Nonprofit Kft. ezirányú jogosultsággal megbízott munkavállalói/megbízottjai.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A Nonprofit Kft. adattovábbítást végez. A direkt marketing megbízásoknál továbbítja a megbízóknak a kérdőíveket.

A Nonprofit Kft. adatfeldolgozót igénybe vesz – a számviteli feladatok ellátásához könyvelőt vesz igénybe.

Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogaik

Tájékoztatáshoz való jog: az érintett kérésére megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől, meddig használ).

Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre – megjegyezzük, hogy az adatok pontosságáért az adatkezelőt terheli a felelősség, így célszerű időről időre ellenőrizni azok pontosságát.

Törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez.

Adataival kapcsolatos jogainak gyakorlását az érintett az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti szóban, írásban, postai címen, e-mail címen, weboldalon – célszerűen azon a fórumon, amelyen keresztül az adatok jogszerűen az adatkezelőhöz kerültek.

Amennyiben az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza van, először javasoljuk az adatkezelőnél (azaz a Nonprofit Kft.-nél) megtenni. A panasz kivizsgálására és megválaszolására 25 naptári nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben panaszát továbbra is fenntartja, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:

Postacím:1374 Budapest, Pf.: 603.
Cím:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax:+36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
URLhttp://naih.hu
KoordinátákÉ 47°30’36.8”; K 19°02’54.2”

Jelen Tájékoztatót a Nonprofit Kft. módosíthatja, a mindenkor aktuális tájékoztató a Nonprofit Kft. honlapján érhető el.

Budapest, 2021. május 19.

Nők Világa Nonprofit Kft.